BIURO RACHUNKOWE LESZNO
PARTNER BM

Powierz sprawy Twojej firmy w ręce profesjonalistów

Witamy serdecznie

Nasza firma zajmuje się usługami księgowymi dla firm. Kluczem naszej działalności jest profesjonalne podejście do obsługi przedsiębiorców Zadowolenie każdego z nich to wyznacznik naszej działalności.

biuro rachunkowe Leszno

Nasz zespół składa się z samych praktyków o długoletnim stażu.

Cenimy sobie szczególnie outsourcing księgowo-finansowy.

Nasze biuro księgowe z uwagi na bogatą wiedzę oraz praktykę doskonale wie jak rozwiązać każdy problem Klienta. Bez fałszywej skromności możemy powiedzieć, że wiemy jak profesjonalnie:

  • Przygotować oczne sprawozdania finansowe.
  • Prowadzić KpiR.
  • Zajmować się obsługą kadrowo-płacową i dokumentacją ZUS.
  • Przygotowywać księgi handlowe.

U to właśnie nas warto wybrać?

Wiele lat na rynku wpłynęło na to, że wiemy jak obsługiwać firmy. Zdajemy sobie sprawę, że bycie przedsiębiorcą nie jest łatwe. Nie raz służyliśmy radą i wspólnie dochodziliśmy do rozwiązań korzystnych dla Klienta.

Dbałość o interesy Klientami.

Mamy świadomość, że tempo życia jest ogromne. Tym samym wiemy, że nie każdy przedsiębiorca ma czas. Dlatego też dążymy do tego, aby dopasować się do jego potrzeby.

Biuro rachunkowe Leszno

Biuro rachunkowe i księgowość - kilka ważnych definicji

Biuro rachunkowe – firma kompetentna do prowadzenia ksiąg, które w oparciu o umowę podpisaną z podatnikiem wykonuje usługi w tym obszarze . Celem działalności biura rachunkowego jest realizowanie w imieniu i na rzecz zleceniodawcy świadczenia w ramach rachunkowości, prowadzenie buchalterii podatkowe, płacowej i kadrowej i tak dalej. Podpisanie umowy zlecenia z biurem rachunkowym zleceniobiorca zleca, w obszarze opisanym umową, wywiązania się z ciążących na nim obowiązków z obszaru prawa podatkowego, przepisów pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, przepisów z zakresu statystyki, firmie zwanej biuro rachunkowe. Leszno to piękne miasto w województwie mazowieckim które szybko się rozwija. Proponujemy każdemu przedsiębiorcy dobre biuro rachukowe Partner BM.


Księgi rachunkowe, księgi handlowe – zestawienie ewidencji księgowej zainicjowany przez średniowiecznych przedsiębiorców na wewnętrzne potrzeby, a aktualnie przymusowy w wielu firmach z mocy prawa w celu ochrony aktywów wierzycieli przed możliwymi nadużyciami i nieuczciwymi właścicielami przedsiębiorstw. W Polsce od 1994 roku wprowadzono ustawę opisującą zagadnienia z prowadzenia ksiąg handlowych w ustawie o rachunkowości. Termin prowadzenie ksiąg handlowych w języku biznesmenów zastępuje się zwrotem pełna księgowość.


Księgowość (buchalteria) – fundamentalny część składowa rachunkowości. Księgowość jest częścią rejestracyjną rachunkowości. Ideą księgowości jest rejestracja w ujęciu pieniężnym, a czasami w ujęciu ilościowym, adekwatnie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które spowodowały korektę w aktywach i pasywach przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy są zobligowani prawnie do prowadzenia prawidłowej formy rachunkowości stosownie z prowadzonym charakterem działalności. Uproszczona księgowość (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt) dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych spółek jawnych. Spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje oraz stowarzyszenia są zobowiązane ustawą na prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe). Księgowość uproszona określa osobistą odpowiedzialność, brak wyodrębnionej osobowości prawnej posiadającej tylko kapitał własny. Pełna księgowość polega na odpowiedzialności do wartości majątku osoby prawnej.


VAT - Podatek od towarów i usług (PTU) (ang. value-added tax, VAT) – podatek od stawki dodanej, podatek pośredni, przyjmowany na każdym kolejnym odcinku obrotu towarami czy usługami (podobnie jak podatek obrotowy). Jego konstrukcja zakłada ubytek kaskadowego nakładania się podatku przez zastosowanie układu odliczenia podatku pobranego podczas poprzednich etapów obrotu. W naszym kraju VAT został wprowadzony poprzez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Konieczność dopasowania polskiego prawa podatkowego z unijnym prawem zmusiła polskiego ustawodawcę do uporządkowania danej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm). Koncepcję tego podatku wymyślił pochodzący z Niemiec Carl Friedrich von Siemens. W swoich pracach w 1920 roku wyłożył ideę podatku od towarów i usług, jednak powszechnie za twórcę podatku VAT uważa się ekonomistę francuskiego Maurice Lauré.


Podatek dochodowy - podatek, którego podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Tę zależność można przedstawić za pomocą następującego wzoru: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. W wielu krajach (m.in. w Polsce) prawo wyróżnia dwa pojęcia podatku dochodowego: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. W kilku krajach, chociażby w Monako, nie działa podatek dochodowy od osób fizycznych.


Podatnik – jest podmiotem obowiązku podatkowego, podatnikiem jest każda osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która podlega na mocy ustaw podatkowych zobowiązaniu podatkowemu. Wszyscy podatnicy przynajmnier raz w zyciu mieli przyjemność odwiedzić biuro rachunkowe. Leszno ma wiele firm i wielu podatników serdecznie zapraszamy.


NIP - Numer identyfikacji podatkowej – w skrócie zwany numerem NIP. Jest to dziesięciocyfrowy kod, który jest identyfikatorem polskich podatników. Został wprowadzony w 1996 roku. Od 1 września 2011 używa się numeru PESEL jako identyfikator podatkowy dla osób fizycznych nie kierujących działalnością gospodarczą. Numer NIP jest nadawany przez naczelnika urzędu skarbowego.


Osoba fizyczna – osobą fizyczną jest każdy człowiek. Jest jednym z podmiotów stosunku cywilnoprawnego. Człowiek od urodzenia posiada zdolność prawną, czyli może być podmiotem praw i obowiązków, bez względu na wiek, płeć czy zdrowie psychiczne i fizyczne. Osobowość fizyczna to kategoria prawa cywilnego, więc brak osobowości fizycznej przez nasciturusa (płód) wcale nie pozbawia go ochrony prawnej.